Metodika koučinku

OSOBNÍ ROZVOJ

Koučink dětí a dospělých

Sova je symbolem moudrosti a podpory vzdělání. Podle evropské tradice byla často spojována s řeckou bohyní moudrosti, Athénou, je jejím atributem. Její otec, samotný Zeus, s Athénou rád diskutoval a byl k ní vždy otevřený.

Otevřenost je v koučinku jedna z důležitých vlastností, jak kouče, tak i koučovaného.

Koučink je forma, která pomocí vypracovaných metod vede k individuálnímu osobnostnímu růstu každého člověka.

Důležité je, že správně vedený koučink slouží k uvědomění si sebe sama, svých potřeb, tužeb a cílů a tím přispívá k jejich dosažení, za předpokladu svobodného rozhodnutí.

Uplatnění koučinku je možné tam, kde jsme v kontaktu s lidmi, pracujeme s jedincem, či týmem, všude, kde budujeme vztahy na jakékoliv úrovni.

Koučink jako efektivní metoda osobnostního rozvoje
V dnešním hektickém a rychle se měnícím prostředí je čím dál více důležité napomáhat lidem změnit se. Změna vyžaduje především naši vůli, úsilí a pozornost. Toho, kdo chce jakoukoliv změnu (vedení týmu, fungování firmy, nový životní směr...) úspěšně provést, je třeba nasměrovat a ukázat mu další zdroje.

Koučování je o posunu vpřed, do budoucna a nikoli o analýze a emocích v minulosti. Koučink není psychoterapie ani konzultace. Koučink pracuje s člověkem tak, aby se stal lepším, avšak ani koučink není všemocný, záleží především na vaší vůli a chuti jít do toho.

Každý jedinec, který touží po sebepoznání, může sáhnout po této metodě a zaručeně ho povede k cíli.

Kdo je kouč

Kouč je certifikovaná, vzdělaná a integrovaná osobnost, citlivý diplomat a empatický průvodce na cestě k Vašemu cíli, který si sami stanovíte a po němž toužíte. Ukáže Vám, že vše ve Vašem životě je reálné a závisí to jen na Vaší volbě.

Profesionální kouč uplatňuje metodu koučování při práci s klientem tak, aby dodržoval pravidla a kodex koučinku.

Kouč povzbudivě a profesionálně provází klienta procesem, který mu pomáhá překlenout rozdíl mezi tím, kde je a tím, kde by chtěl být ve svých osobních nebo profesionálních životech. Kouč se zaměřuje na výsledek do budoucna, asistuje vzniku nové myšlenky, tzv-"aha" momentu - a dodržuje, aby si koučovaný došel k závěrům sám. Pak jej také vede k tomu, aby se sám sobě zavázal podniknout akci.

Kdo je koučovaný?

A jaký cíl máte Vy?
Koučovaný je jedinec, který se sám, svobodně rozhodne uskutečnit změnu ve svém pracovním, či osobním životě. Je připraven změny realizovat, jen neví, jak začít. Je odpovědný vůči sobě a přijímá odpovědnost za následné změny, které nastanou. Ke svému cíli dochází konstruktivní metodou "JAK", neřeší "PROČ".

Někteří klienti se mě ptají, co je mým smyslem života.
Jsem přesvědčena, že smyslem života a nejen mým, je návrat k lásce. Abychom toto naplnili, musíme přijmout, že neseme stoprocentní zodpovědnost za vytváření do detailu toho života, který žijeme. Musíme se ztotožnit s pravdou, že naše myšlenky vytvářejí náš život přesně takový, jakým je. Problémy nespočívají v lidech, místech ani v situacích, ale v našich myšlenkách na ně. Pokud si toto uvědomíme, jsme na dobré cestě začít na sobě pracovat a stát se tak lepšími pro sebe samé, ne pro okolí.

Koučink a děti

Rodina funguje, když v ní vládne porozumění, respekt a všem zúčastněným stranám srozumitelná komunikace.

Jak můžeme využít koučink v komunikaci nejen s dětmi o běžných problémech?
Jestliže vycházím z metody koučinku jako nástroje formování osobnosti jedince a vedení ho k odpovědnosti, pak dítě touto metodou vedu ke spoluodpovědnosti a uvědomování si souvislostí také. Tím, že se v komunikaci zaměříme na analýzu možností a jejich řešení, jednáme s dítětem jako s partnerem a vedeme ho k spoluodpovědnosti, jen tak jeho osobnost pozitivně formujeme.

V tom nám můžou pomoci jednoduché otázky typu:
„Jaký máme cíl?“
„Kde jsme a jaké máme možnosti?“
„Co opravdu chceme?“

Nehodnoťme: Také jste si všimli, jak dobře nám jde hodnocení všeho druhu? Začalo to asi už v rodině, ve škole. Něco je buď dobře, nebo špatně. Pokračovalo to větami, které vychovávají k negaci. To nesmíš, to nedělej, Většina životních situací (týkajících se nejen výchovy dětí) má ale kromě černé a bílé mnoho barevných odstínů. A koučink učí odpovědnosti.

Zachovejme svobodu (samozřejmě v rámci nastavených hranic) – kdy dáváme zažít dítěti, že ho pokládáme za partnera: Skutečná svoboda je možná jen ve spojení s odpovědností. Jak nastavit společně s našimi dětmi hranice (tedy jim i sobě)? Na co jsou zralé naše děti a na co jsme zralí my sami? Zkušení lídři vědí, že není možné jednat s každým člověkem a v každé situaci stejným stylem. Co z toho vyplývá - nejen - ve výchově dětí?

Vzdělávejme se: Každý jedinec, bez ohledu na věk, který opravdu chce změnit cokoli ve svém životě, chápe, že ke každé změně je potřebný inovativní přístup. Co to znamená v realitě? Když se učím, získávám nové vědomosti, na základě nich přicházím k novým zkušenostem a učím se tak měnit svůj úhel pohledu. Získávám vědomosti, moudrost, svobodu a odhodlání pro změnu.

Problém v mysli se zdá mnohem větší, než ve skutečnosti je.

Důležitým předpokladem úspěšné aplikace koučování v jakékoliv oblasti je autentičnost. Koučování se nelze naučit jako nějaký obecně platný model, který uplatňují všichni stejně. Každý z nás si hledá svou vlastní cestu na základě temperamentu, povahy a předchozích zkušeností.

A jak chcete využít koučink právě Vy?

Koučink a dospělí

Člověk je jedinečná lidská bytost. Když se narodíme, nestaráme se o nic a okolnosti, které nemůžeme příliš ovlivňovat, nás dovedou do dospělosti. Během období dětství a dospívání se formujeme. Určité hodnoty si přinášíme z rodiny a něco nám předává společnost. Postupem času na sebe klademe větší a větší požadavky a úkoly. Společnost to tak přeci chce. My to tak chceme. Zjišťujeme, že jsme dospěli. Přestáváme si hrát a začínáme se brát vážně. Začínáme brát život vážně. Ono to ani jinak nejde. Narodí se nám děti a my, ze dne na den pocítíme tu hlubokou a opravdovou lásku. S tou jde ruku v ruce obrovská a silná odpovědnost. Naskočili jsme na kolotoč života.

Umíme se zastavit a vnímat svoje bytí? Komu z nás se to daří? Jak často si uvědomujeme, že jsme stále ty záhadné, privátní, prostě jedinečné lidské bytosti? Jak často pociťujeme radost, štěstí a takové to opravdové chci?

A nebo naopak se musíme více přizpůsobovat, řešíme vztahy, jsme demotivovaní v práci, v osobním životě narážíme na faleš, lhaní, podmiňování.

Nejzásadnější rozdíl, který já vnímám mezi životem dětí a dospělými je ten, že děti svůj dětský život prožívají, narozdíl od dospělých, kteří jsou zachvácení kontrolou svého života. Rozhodně si myslím, že do jisté míry kontrola k dospělému životu patří. Musí tam být. Otázka ale je, v jaké míře, aby nás nedostávala do stresu.

Koučinkem vám ukážu, jak získat opět nadhled nad problémy, radost z objevení nových cílů, jak se cítit zase svobodní, byť se závazky. Sami naleznete zájem o sebe sama a překvapí vás síla vášně pro změnu..

Máte zájem o koučink?

Pokud Vás koučink zaujal a hledáte kouče na cestě osobního rozvoje, neváhejte mě kontaktovat.

Společně můžeme probrat vaše potřeby a cíle a začít společnou cestu k lepší verzi sebe sama. Buďte autorem svého příběhu a pojďme společně na to.

Ceník služeb

Rozhodnutí, zda si vyberete jednorázový koučink nebo se rozhodnete pro pravidelné koučování, je zcela ve vašich rukou.
Stejně tak i frekvence jednotlivých sezení bude plně respektovat vaše potřeby a možnosti. Vaše cesta k osobnímu rozvoji může začít právě zde.